Geachte minister H. Kamp, geachte leden van de Tweede Kamer (-cc directie Nam), 
 
Naar aanleiding van een bezoek  van een delegatie van de PvdA fractie aan het aardbevingsgebied afgelopen vrijdag 19 juni jl., waarbij zij met meerdere gedupeerden en een contra-expert in gesprek zijn gegaan, stuur ik u een aantal vragen, in willekeurige volgorde, in relatie tot dit onderwerp.
 • Wat is de definitie van een complex geval?
 • Om hoeveel gevallen gaat het?
 • Hoeveel gevallen zijn er al opgepakt en opgelost: versterken is geen stutten plaatsen!!!
 • Vindt de minister het verantwoordelijk dat er twee loketten zijn voor aardbevingsschade en zijn de burgers in Groningen zich hier van bewust? Er is een loket voor 'cosmetische schade' en een voor 'complexe gevallen'. In de dagelijkse praktijk worden schades in het aardbevingsgebied buiten het kerngebied Loppersum nog steeds beoordeeld door de Nam o.g.v. enkel en alleen trilling schade. Hierdoor komen veel complexe gevallen in een pad-stelling terecht of worden ze niet voldoende geholpen (het oude pakjes Alabastine gebeuren) met alle gevolgen voor de veiligheid van dien. Waarom worden gevallen waarbij er meer aan de hand is niet in het 'versterkingstraject' ondergebracht? Terwijl de aardbevingen 'op drift' lijken is de systematiek nu dat er 3000 huizen per jaar worden versterkt in kerngebied Loppersum en van daaruit in andere contouren/gebieden. Deze strategie veroorzaakt nogmaals heel veel ellende bij complexe gevallen buiten Loppersum en geeft wellicht ook een vertekend beeld van de werkelijke omvang van complexe gevallen. Daar komt bij dat het uiteindelijk 'penny wise, pound foulish' is, omdat er nu vaak cosmetisch wordt opgeknapt, terwijl er eigenlijk ingrijpender maatregelen (fundering) nodig zijn, die vroeger of later zullen moeten worden opgepakt... Wie heeft het werkelijke overzicht, helemaal als de stad Groningen er bij komt?
 • Worden de Jarino huizen versterkt volgens de door de Nam bepaalde norm: 'near collapse'? Wat is daarmee het toekomstperspectief van deze mensen en zijn ze daar eerlijk over geïnformeerd? Nam en Arcadis geven aan dat versterken enkel betekent dat je veilig je huis uit kan, maar dat bij een zware beving de kans op een totalloss situatie groot is. Ik ken de situatie rond de Jarino huizen niet, maar zou het kunnen dat er wordt versterkt omdat gedupeerden dan niet in een 'nieuw voor oud' situatie komen en dus geen eigen bijdrage hoeven te betalen? Is dit de beste oplossing voor deze mensen of ook weer 'penny wise, pound foulish'?
 • Wat vindt de minister van de door de Nam gehanteerde versterkingsnorm: 'near collapse'? Waarom versterkt de Nam niet conform een hogere standaard zoals 'significant damage' of nog beter 'damage limitation'? De Nam bepaalt en de burger betaalt de prijs: bij versterken is er eigenlijk geen toekomstperspectief. Dat kan dus anders (als je chloorleiding aanlegt in aardbevingsgebied dan doe je dat ook niet op 'near collapse'). Alle informatie over aardgaswinning bestendig bouwen moet direct beschikbaar komen voor de hele regio: transparantie, veiligheid & toekomstperspectief moeten uitgangspunt zijn.
 • De opmerking van de minister dat: "het goed gaat met de schadeafhandeling omdat er nog geen mensen naar de rechter zijn gegaan", wordt door de gedupeerden in Groningen in een geheel ander perspectief geplaatst. Mensen staan in een volkomen rechtsongelijke positie tegenover de Nam en de gang naar de rechter is voor velen zeer ingrijpend en onbetaalbaar, blijkt uit gesprekken met gedupeerden. Is de minister bereid om hier onderzoek naar te doen en een budget beschikbaar te stellen voor gedupeerden die wel naar de rechter willen, maar dat financieel niet kunnen dragen (langdurige procedure tegenover topadvocaten Shell).
 • Vindt de minister de volkomen rechtsongelijke positie van de Groningers aanvaardbaar? De Nam bepaalt dat Contra-experts in het 'cosmetische schadetraject' 5-10 uur krijgen om een gedupeerde bij te staan, tegenover de duurbetaalde topingenieurs van Arcadis, Arup etc. Gedupeerden in het 'complexe versterkingstraject' wordt contra-expertise geweigerd. De Shell en Nam hebben miljarden verdiend waarmee ze zich kunnen laten bijstaan door topadvocaten, dat staat in schril contrast met de situatie van vele gedupeerden in Groningen.
 • Wat vindt de minister van de nieuwe contracten van het CVW die gedupeerden moeten tekenen bij schadeherstel, waarmee ze hun rechtspositie voor de toekomst potentieel ondermijnen?
 • Vindt de minister het aanvaardbaar dat de Nam de opdrachten m.b.t. versterken bepaalt en eigenaar is? Niet de huizeneigenaren zelf, maar de Nam bepaalt de opdracht en screent de rapporten van de door haar gekozen ingenieursbureaus bij versterken. De gedupeerden worden geconfronteerd met verschillende versies, krijgen geen inzicht in de wijzigingen door de screeningsafdeling van de Nam/Shell en zijn afhankelijk van de informatie die hun door de Nam wordt verstrekt, waar het gaat om hun huis, toekomst en veiligheid. Contact met de betrokken ingenieursbureaus is niet mogelijk, alles communicatie loopt via de Nam.
 • Vindt de minister het aanvaardbaar dat gedupeerden worden afgerekend op achterstallig onderhoud, die zonder aardbevingen geen gevolgen had gehad, maar die door de voorspelde zwaardere bevingen moet worden aangepakt en waarvoor zij zelf forse eigen bijdrages moeten betalen (nieuw voor oud principe)? In de praktijk betekent dit mogelijk dat mensen kleiner aardbevingsbestendig herbouwen (minder grote eigen bijdrage) en daarmee in een andere woonsituatie terecht komen dan wanneer er geen aardbevingen waren geweest. Terwijl ze niet om deze ellende hebben gevraagd. Ook gaat het ten koste van het cultureel erfgoed in Groningen. Hoeveel beeldbepalende kop-hals-romp boerderijen staan er straks bijvoorbeeld nog voor toekomstige generaties? Hoeveel woningen zijn er al gesloopt/opgekocht? Op welke wijze is dit gegaan?
 • Wat is de voortgang van de onderzoeken naar scholen en andere kwetsbare gebouwen waar veel mensen samen komen? Kan de minister een doorkijk geven naar dat wat bv. schoolkinderen in het aardbevingsgebied de komende tijd te wachten staat? Volgens welke norm gaat de Nam hier eventueel versterken? Ook 'near collapse'? Hoe is dat voor de reeds twee ontruimde scholen?
 • Wat vindt de minister aanvaardbare doorlooptijden om bij versterken tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen? Is de minister bereid om hierover afspraken met de Nam te maken en bij overschrijding van die termijn het voor gedupeerden mogelijk te maken om juridische bijstand te krijgen, betaalt door de Nam/overheid?
 • Wanneer wordt door de Nam een dossier gesloten? Als de situatie voor alle betrokken op een aanvaardbare wijze is opgelost, of wanneer de Nam een voor haar acceptabel finaal aanbod heeft gedaan?
 • Is de minister op de hoogte van de door de Nam gehanteerde procedures en richtlijnen bij de mogelijkheden voor complexe gevallen: uitkoop, nieuwbouw of versterken en is hij zich bewust wat deze richtlijnen in de praktijk voor gedupeerden betekenen?
Alvast hartelijk dank voor uw tijd, aandacht en beantwoording. 
Hoogachtend,
drs. Annemarie Heite