Geacht college van de gemeente Bedum, geachte Nationaal Coördinator Groningen,

Zoals uit onderstaande mailwisseling moge blijken, ben ik zeer bezorgd over de veiligheid van de kinderen op alle scholen in de gemeente Bedum, nadat uit de gelaste VIIA onderzoeken bleek dat deze niet veilig zijn bij zwaardere bevingen en verregaande versterkings- en nieuwbouw maatregelen nodig zijn.

Vanuit de Nationaal Coördinator, het SodM, de Veiligheidsregio, het College voor de Rechten van de Mens en vanuit 'de Wetenschap' heb ik verschillende gesprekken gevoerd over mijn prangende vragen hieromtrent.

U heeft als college van Bedum, gesteund door de Nationaal Coördinator, het voornemen kenbaar gemaakt om een noodschool te willen plaatsen waar alle scholen in de gemeente Bedum de komende (ca.) 4 jaar respectievelijk gebruik van kunnen maken, vanuit het uitganspunt dat er de komende 5 jaar geen zware bevingen zullen plaats vinden in Bedum.  U beroept zich hierbij op het rapport van de Commissie Meijdam, zoals tijdens de voorlichtingsavonden op de scholen uit monde van wethouder van Dijk duidelijk werd. Medio november zal de raad van Bedum hierover een definitieve beslissing nemen.

Vooralsnog blijven er een aantal van mijn vragen onbeantwoord en daarvoor wendt ik mij tot u, het college van Bedum en de Nationaal Coördinator. Kunt u mij per ommegaande aangeven:

 

  • Wat het plaatsgebonden en lokaal  individueel risico is vwb. de scholen in Bedum? 
  • Welke criteria u hanteert bij het nemen van de beslissing welke school als eerste in aanmerking komt om gebruik te mogen maken van de door u voorgestelde noodschool, en welke scholen er vervolgens (respectievelijk) gebruik van mogen maken?

Gezien de urgentie van de situatie die in ieder geval al bij de ouders sinds 3 juli 2015 bekend is, ga ik er van uit dat u mij hierover per ommegaande kunt informeren. Ik hoor/lees dan ook graag van u, waarvoor hartelijk dank.

Hoogachtend,

drs. Annemarie Heite