Geacht College, geachte gemeenteraadsleden van de gemeente Bedum,

Op donderdag 10 december jl. Heeft u tijdens een raadsvergadering gesproken over het versterken en deels herbouwen van alle scholen in de gemeente Bedum om bij zwaardere bevingen veilig te zijn. Ik heb u in een schrijven vooraf gevraagd om ten behoeve van de juiste afwegingen, een risico analyse te laten uitvoeren en om daarbij aan te geven wat het individuele- en het groepsrisico van alle schoolkinderen in Bedum is, afgezet tegen de rechten van alle kinderen in Nederland op een veilige school. Ook heb ik u gevraagd om aan te geven volgens welke criteria u de kinderen gedurende drie jaar om de beurt in een noodschool gaat plaatsen. U heeft hierop voorafgaand aan de raadsvergadering gereageerd zonder antwoord te geven op mijn vragen. Hetzelfde geldt voor de Nationaal Coördinator die ik dezelfde vragen heb gesteld, ook al omdat de veiligheid van de schoolkinderen zich niet alleen beperkt tot de gemeente Bedum. Ook van hem heb ik wel een reactie, maar helaas geen antwoorden op mijn vragen gekregen.

Tijdens de raadsvergadering gaf wethouder van Dijk aan dat de scholen veilig zijn, ondanks het feit dat ze allemaal ingrijpend moeten worden versterkt en deels zelfs herbouwd om bij zwaardere bevingen veilig te zijn. Hij gaf aan dat er “de komende jaren geen zware bevingen worden verwacht”. Ook zei de wethouder dat een risico analyse niet nodig was omdat “de hoog risico elementen zijn weggenomen”. Overigens gaf hij hiermee blijk van het ontbreken van kennis over wat een risico analyse om het individuele- en het groepsrisico te bepalen in houdt.

Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat zowel het college, als de nationaal Coördinator in hun aanpak achter de commissie Meijdam staan. Deze gaf in haar voorlopige advies aan dat 5 jaar in de bouwwereld een acceptabele termijn is voor dergelijke ‘versterkings’ projecten. Bedum wil alle scholen in 3 jaar versterken dus dat valt binnen deze norm. Ik heb hierover in mijn eerdere schrijven reeds vraagtekens geplaatst…

Inmiddels is het definitieve rapport van de commissie Meijdam verschenen. In tegenstelling tot haar eerdere advies, dat zonder medeweten van onze ‘waakhond’: Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) tot stand was gekomen, heeft Meijdam voor haar eindadvies wel samengewerkt met het SodM. Met opmerkelijke gevolgen die ik u niet wil onthouden. Hieronder vindt u een link naar het eindadvies van Meijdam en in de attachments vindt u het persbericht, rapport/advies en een samenvatting van het rapport/advies van het SodM:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/12/18/eindadvies-commissie-meijdam-bijlage-7

Graag wil ik enkele, voor de veiligheid van de schoolkinderen in Bedum, belangrijke passages uit de publicaties onder uw aandacht brengen:

Uit het rapport van SodM, pagina 30 en 31:

 5.4.1.2 Mogelijke implicaties voor prioritering versterkingsprogramma

“SodM vindt het grote aantal gebouwen met een risico hoger dan 10-5/jaar in Bedum, Appingedam, Delfzijl en de stad Groningen opvallend. Deze vallen buiten het prioritaire “kerngebied” (fase 1)van het versterkingsprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) (Figuur 5.4;referentie 5.6). Een deel van deze gebouwen, vooral in Bedum, in de stad Groningen en in delen van Delfzijl, liggen eveneens buiten het fase 2 prioritaire gebied. De NCG baseert zijn versterkingsprogramma op dit moment op de dreiging kaarten van het KNMI van 16 oktober 2015 [referentie 5.5] en gaat daarbij uit van de 0,3g en 0,2g contouren. In deze dreigingskaart is echter nog geen rekening gehouden met de lokale reactie van de ondergrond (zie ook paragraaf 5.2.3). Daarnaast speelt de kwetsbaarheid van de gebouwen een belangrijke rol bij de bepaling van het daadwerkelijke overlijdensrisico waaraan mensen worden blootgesteld. Op basis van de NAM risicoanalyse zouden de versterkingsgebieden geoptimaliseerd kunnen worden.”

Uit het persbericht van het SodM (attachment):

Maatschappelijk risico

“Deskundigen van de commissie Meijdam zijn samen met SodM een methode overeengekomen om het maatschappelijk risico te bepalen en te inventariseren. Met deze methode kunnen de kansen vastgesteld worden dat grotere groepen mensen in een keer slachtoffer worden van een geïnduceerde aardbeving. SodM vindt dat deze analyse zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd zoals zij hier in eerdere adviezen ook op heeft aangedrongen en daarbij verwees naar het begrip 'groepsrisico'. “

Mijn vraag aan u is wat voor consequenties u met betrekking tot het onderwerp ‘versterken scholen in Bedum’ als college en raadsleden verbindt aan bovenstaande publicaties en uitspraken?

Ook is het voor de ouders van schoolgaande kinderen in Bedum helaas nog steeds volstrekt onduidelijk wat er wanneer, in welke volgorde en op welke wijze gaat gebeuren inzake het versterken en deels herbouwen van alle scholen in Bedum, terwijl het inspectierapport dateert van juli 2015! Gaat de gestelde termijn van drie jaar in vanaf het verschijnen van dit inspectierapport? Dan resteert er inmiddels nog minder dan tweeëneenhalf jaar…

Kunt u mij laten weten wanneer ik de concrete antwoorden op mijn vragen inzake dit zeer urgente onderwerp kan verwachten? Ook ontvang ik graag een ontvangstbevestiging van dit schrijven, waarvoor mijn hartelijke dank.

Hoogachtend,

Drs. Annemarie Heite